Thursday 16 August 2012

A - Sri Annamayya Keerthanalu Lyrics G Balakrishna Prasad

ధర్మో రక్షతి  రక్షితః
धर्मो रक्षति रक्षितः 
Dharmo Rakshati Rakshitaha 
                          Sri Annamacharya Sankeerthanalu - శ్రీ అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు
Main Index of  Sri Annamayya keerthanalu 

A  B  C  D  E  G  H  I  J  K M  N  O  P  R  S  T  V  Y  ALL

Dear Viewers it is our great pleasure to present you the collections of Sri Annamacharya Sankeerthanalu.Viewers shall listen the Sankeerthanas or download the audio file link and download the Sri Annamayya Keerthanalu ( Lyrics ) in both in English and in Telugu..
Sri Annamayya Sankeerthanas Starting with  A - అ,ఆ
Sunday 18-5-2014
A4 - Abhayadayakudu/అభయదాయకుదు 
Ragam/రాగం  - BaulirAmakriya/mohana భౌళిరామక్రియ/మోహన 
Play Link
 
Download Audio Link
Lyric in Telugu
Lyric in English
pa|| aBayadAyakuDa vade nIvEgati | iBarakShaka nannipuDu kAvavE ||
ca|| BayahAradaityEya BaMjanakESava | jayajaya nRusiMha sarvESvarA |
niyatamu mAkide nIpAdamulE gati | kriyagA mammEli kiMkaluDupavE ||
ca|| baMdhavimOcana pApavinASana | siMdhuravaradA SritarakShaka |
kaMdhara varNuDa gati nInAmame | aMdhakAramula naNaci manupavE ||
ca|| daivaSiKAmaNi tatacakrAyudha | SrIvEMkaTagiri SrIramaNA |
sAvadhAna nISaraNyamE gati | vEvElaku nA vinnapamidiyE ||

Friday 8-2-2013
A3 - Adimoorthy Yithadu
Ragam/రాగం  - Sankarabaranam/శంకరాభరణం 
Play Link
 
Download Audio Link
Lyric in Telugu
Lyric in English
 pa|| AdimUrti yItaDu prahlAdavaraduDu | Edesa jUcinA tAne ItaDide dEvuDu ||
ca|| navvula mOmutODa narasiMharUputODa | javvani toDamIda sarasamADa |
puvvula daMDalu irubujAlapai vEsukoni | uvviLLUra koluvai vunnADu dEvuDu ||
ca|| saMku cakramulatODa jamaLikOrala tODa | aMkela kaTi aBayahastAletti |

kaMkaNAla hArAlatO GanakirITamu veTTi | poMkamaina pratApAna podalIni dEvuDu ||
ca|| nAnA dEvatalatODa nAradAdula tODa | gAnamulu vinukoMTA gaddepai nuMDi |
Anuka SrIvEMkaTAdri nahObalamu naMdu | tAnakamai varAlicci dAsulaku dEvuDu ||Tuesday 16-10-2012
A2 - Adivo Alladigo
Ragam/రాగం  - Himdolam/హిందోళ 
Play Link
 
Download Audio Play Link
Lyric in Telugu
 
Lyric in English
pa|| adivO alladivO SrIharivAsamu | padivEla SEShula paDagala mayamu || 
ca|| ade vEMkaTAcala maKilOnnatamu | adivO brahmAdula kapurUpamu |
adivO nitya nivAsamaKila munulaku | ade cUDaDade mrokkuDA naMdamayamu ||

ca|| ceMgaTa nalladivO SEShAcalamu | niMginunna dEvatala nijanivAsamu |
muMgiTa nalladivO mUlanunna dhanamu | baMgAru SiKirAla bahu brahmamayamu || 

ca|| kaivalya padamu vEMkaTa nagamadivO | SrIvEMkaTapatiki sirulainadi |
BAviMpa sakala saMpada rUpamadivO | pAvanamulakella pAvanamayamu || 
 


Thursday 16-8-2012
A1 - Aparadhini  అపరాధిని 
Ragam/రాగం - Bhupalam భూపాళం  
Vocal : G Balakrishna Prasad
Play Link 
 
Download Audio Link 
Lyric in Telugu
Lyric in English
pa|| aparAdhini nE nainAnu | kRupagalavAriki gapaTamu lEdu || 
ca|| sanAtanA acyuta sarvESvarA | anAdikAraNa anaMtA |
janArdanA acala sakalalOkESvarA | ninu maraciyunnADa nanu deluvavayA ||
ca|| purANapuruShA puruShOttamA | carAcarAtmaka jagadISA |
parAtparA hari brahmAMDanAyakA | yiravu nIvEyaTa yerxigiMcagavE ||
ca|| dEvOttamA SaSidinakaranayanA | pAvanacaritA paramAtmA |
SrIvEMkaTESA jIvAMtaraMgA | sEvakuDanu buddhiceppagavalayu ||