Thursday 23 August 2012

H - Sri Annamacharya Sankeerthanalu Lyrics Free Download

ధర్మో రక్షతి  రక్షితః
धर्मो रक्षति रक्षितः 
Dharmo Rakshati Rakshitaha 
                     Sri Annamacharya Sankeerthanalu - శ్రీ అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు
Main Index of  Sri Annamayya keerthanalu 

A  B  C  D  E  G  H  I  J  K  M  N  O  P  R  S  T  V  Y ALL  

Dear Viewers it is our great pleasure to present you the collections of Sri Annamacharya Sankeerthanalu.Viewers shall listen the Sankeerthanas or download the audio file link or download the Sri Annamayya Keerthanalu ( Lyrics ) in both in English and in Telugu..
Sri Annamayya Sankeerthanas Starting with  H - హ,హి,

Tuesday 2-4-2013
H3 - Hari Namamu /హరి నామము  
Ragam/రాగం - Bhairavi/ భైరవి  
Play Link

Lyric in Telugu

Lyric in English

pa|| harinAmamu kaDu nAnaMdakaramu | marugavO marugavO marugavO manasA ||
ca|| naLinAkShu SrInAmamu | kalidOShaharamu kaivalyamu |
PalasAramu bahubaMdha mOcanamu | talacavO talacavO manasA ||
ca|| nagadharu nAmamu narakaharaNamu | jagadEkahitamu sammatamu |
saguNa nirguNamu sAkShAtkAramu | pogaDavO pogaDavO pogaDavO manasA ||
ca|| kaDagi SrIvEMkaTapati nAmamu | oDi oDinE saMpatkaramu |
aDiyAlaM bila nati suKamUlamu | taDavavO taDavavO taDavavO manasA ||

Friday 16-11-2012
H2 - Hari Neragani /హరి నెరగని 
Ragam/రాగం - Malavi/ మాళవి 
Play Link

Lyric in Telugu
Lyric in English
pa|| hari nerxuganijanma madi yElA A- | sarusa nAtaDulEni caduvElA || 
ca|| dayadolaganiyaTTitapamElA | BayamulEniyaTTiBaktElA |
priyamu mAninayaTTipenagElA maMci- | kriyAviruddhapukIrtanalElA || 
ca|| PalamulEniyaTTipanulElA kaDu- | galimilEniyaTTigarvamElA |
balimilEniyaTTipaMtamElA Sauri- | dalacalEniyaTTitanuvadi yElA || 
ca|| tana kamaranidoratanamElA | canavulEniyaTTisalige yElA | 
yenalEni SrIvEMkaTESvaruni SaraNani | managaliginamIda mariciMtalElA ||

Thursday  23-8-2012 
H1 - Hari Avataramitadu /
Ragam/రాగం - Harikamboji / హరికాoబోజి 
Play Link 

Download Audio Link
Lyric in Telugu

Lyric in English
pa|| hari yavatAra mItaDu annamayya | araya mA guruDItaDu annamayya |
ca|| vaikuMTha nAthuni vadda vaDi paDu cunna vADu | Akaramai tALLapAka annamayya | Akasapu viShNu pAdamaMdu nityamai unna vADu | AkaDIkaDa tALLapAka annamayya ||
ca|| Ivala saMsAra lIla iMdirESutO nunna vADu | AvaTiMci tALLapAka annamayya | BAviMpa SrI vEMkaTESu padamulaMdE yunnavADu | hAva BAvamai tALLapAka annamayya ||
ca|| kShIrAbdhiSAyi baTTi sEviMpucu nunnavADu | AritEri tALLapAka annamayya | dhIruDai sUryamaMDala tEjamu vadda nunnavADu | ArItula tALLapAka annamayya ||